O NÁS

Jsme skupina osob různého profesního zaměření, kterým není lhostejný osud regionu, v němž žijeme. V současné době existuje řada možností, jak pomoci rozvoji regionu tím, že budeme předávat dalším osobám své znalosti a zkušenosti.

Za tímto účelem jsme založili Rozvoj Českolipska, z.s., v jehož rámci chceme vytvářet podmínky pro obnovu a rozvoj regionu zejména realizací rozvojových projektů, ale i pořádáním různých vzdělávacích aktivit, kulturních a sportovních akcí

Poslání spolku je zejména:
 spolupráce se svazky obcí, s orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst a s veřejností formou informačních akcí a poradenství k možnostem čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU
 Zvyšování absorpční schopnosti území, ve kterém spolek provádí svou činnost
 provádění vzdělávacích a osvětových činností o čerpání dotačních prostředků
 metodická podpora potenciálních žadatelů k čerpání dotačních prostředků
 podpora rozvoje občanských iniciativ
 spolupráce s organizacemi zabývajícími se prací s dětmi a mládeží, realizace vzdělávacích aktivit dětí a mládeže
 vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu
 realizace rozvojových projektů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu