Nabízíme

 poradenskou a konzultační činnost, spojenou s volbou vhodných dotačních programů a s administrativní přípravu projektových žádostí žadatelů

 poskytnutí podpory při realizaci či vyúčtování rozvojových projektů

 poskytnutí podpory při administraci veřejných zakázek (ZMR) a dle zákona č.137/2006 Sb., a dle metodických pokynů poskytovatelů dotací

 zpracování strategií rozvoje, zejména programových rozvojových dokumentů obcí

 realizaci vzdělávacích aktivit - kurzů a seminářů pro děti a mládež na téma finanční a čtenářské gramotnosti

 zprostředkování široké řady dalších vzdělávacích aktivit dle potřeb škol a neformálních vzdělávacích organizací v regionu

 pomoc s realizací kulturních a sportovních akcí v regionu