O nás

Kdo jsme?

Jsme skupina osob různého profesního zaměření, kterým není lhostejný osud regionu, v němž žijeme. V současné době existuje řada možností, jak pomoci rozvoji regionu tím, že budeme předávat dalším osobám své znalosti a zkušenosti.

Za tímto účelem jsme založili Rozvoj Českolipska, z.s., v jehož rámci chceme vytvářet podmínky pro obnovu a rozvoj regionu zejména realizací rozvojových projektů, ale i pořádáním různých vzdělávacích aktivit, kulturních a sportovních akcí

Poslání spolku je zejména:

 • spolupráce se svazky obcí, s orgány státní správy, orgány samospráv obcí, měst a s    veřejností formou informačních akcí a poradenství k možnostem čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU
 • Zvyšování absorpční schopnosti území, ve kterém spolek provádí svou činnost
 • provádění vzdělávacích a osvětových činností o čerpání dotačních prostředků
 • metodická podpora potenciálních žadatelů k čerpání dotačních prostředků
 • podpora rozvoje občanských iniciativ
 • spolupráce s organizacemi zabývajícími se prací s dětmi a mládeží, realizace vzdělávacích aktivit dětí a mládeže
 • vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu
 • realizace rozvojových projektů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 • péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu

Jak Vám můžeme pomoci?

 • poradenskou a konzultační činností, spojenou s volbou vhodných dotačních programů a s administrativní přípravou projektových žádostí žadatelů
 • poskytnutím podpory při realizaci či vyúčtování rozvojových projektů
 • poskytnutím podpory při administraci veřejných zakázek (ZMR) a dle zákona č.137/2006 Sb., a dle metodických pokynů poskytovatelů dotací
 • zpracováním strategií rozvoje, zejména programových rozvojových dokumentů obcí
 • realizací vzdělávacích aktivit – kurzů a seminářů pro děti a mládež na téma finanční a čtenářské gramotnosti
 • zprostředkováním široké řady dalších vzdělávacích aktivit dle potřeb škol a neformálních vzdělávacích organizací v regionu
 • pomocí s realizací kulturních a sportovních akcí v regionu